Tekst alternatywny
Start Ciekawostki
Ciekawostki
Hitler nie wymy?li? niemieckich autostrad PDF Drukuj Email
środa, 08 sierpnia 2012 16:31

Przyzwyczailismy si?, jako Polacy, do kiepskiej jako?ci naszych drg, a obserwuj?c poczynania ekipy Donalda Tuska, chyba ju? pozbylismy si? wszelkich z?udze? i nadziei, ?e Polska bedzie posiada? sie? nowoczesnych autostrad. Je?eli chcemy poczu?, co to znaczy podr?owa? po autostradzie (i to bez op?at) musimy niestety uda? si? do naszych zachodnich s?siadw. Niemcy posiadaj? funkcjonaln? sie? drg sybkiego ruchu. Wielu b??dnie uwa?a ?e pomys?odawc? niemieckich autostrad by? Adolf Hitler. Portal www.fronda.pl publikuje ciekawy artyku?obalaj?cy ten mit.

Niedawno min??a 80. rocznica oddania do u?ytku pierwszego odcinka autostrady w Niemczech. Jak informuje Deutsche Welle, nie by?y one wcale pomys?em nazistowskiego dyktatora, jak sie powszechnie uwa?a.

Otwarcie w 1932 roku autostrady po??czono ze zlotem automobilistw. 20-kilometrowy odcinek drogi szybkiego ruchu nie by? wtedy jeszcze nazywany autostrad? tylko "drog? dla pojazdw mechanicznych". Nie mia? pasa odgradzaj?cego dwa kierunki ruchu. Za to ka?dy kierunek by? dwupasmowy, a na ca?ej d?ugo?ci drogi nie by?o ani jednego skrzy?owania. Kiedy 6 sierpnia 1932 roku oddawano do u?ytku pierwsz? publiczn? autostrad? w Niemczech, policja musia?a poinformowa? u?ytkownikw tej 4-pasmowej szosy ??cz?cej Koloni? z Bonn, ?e jest przeznaczona tylko dla samochodw, a nie rowerw.

Jak podaje niemieckie radio, w Berlinie ju? w 1921 r. otwarto podobn? autostrad? - Avus, ktra by?a pierwsz? tego typu inwestycj? na ?wiecie, ale by?a ca?kowicie prywatna, a za przejazd Avusem pobierano op?aty. S?u?y?a bardziej jako tor wy?cigowy lub miejsce jazd do?wiadczalnych. Natomiast autostrada Kolonia-Bonn powsta?a ze ?rodkw publicznych, a przejazd by? ca?kowicie darmowy. Obowi?zywa?o ograniczenie pr?dko?ci do 120 km/godz.

Jak podkre?la Malgorzata Matzke, powszechnie panuj?ce przekonanie, ?e pomys?odawc? niemieckich autostrad by? Adolf Hitler, jest b??dne i dowodzi skuteczno?ci hitlerowskiej propagandy. "Bowiem ju? w roku 1927, sze?? lat przed doj?ciem narodowych socjalistw do w?adzy, istnia?y plany budowy sieci autostrad i dwupasmowych drg w Niemczech o oglnej d?ugo?ci 22 tys. kilometrw. Lecz ze wzgl?du na kryzys gospodarczy, wywo?any w 1929 roku przez krach na ameryka?skiej gie?dzie, ambitne niemieckie plany trzeba by?o od?o?y? ad acta" - t?umaczy Matzke.

aby przej?? do artyku?u na portalu www.fronda.pl kliknij tutaj

 
Niemiecka Rzesza istnieje PDF Drukuj Email
piątek, 03 sierpnia 2012 19:43

Jak si? okazuje, w Niemczech znale?? mo?na ci?gle jeszcze osoby, ktre nie mog? si? pogodzi? z utrat? przez Niemcy terytoriw w wyniku rozp?tanej przez demokratycznie wybranego na przywdc? tego pa?stwa psychopatycznego zbrodniarza Adolfa Hitlera. Marz? im si? Niemcy przynajmniej w granicach z roku 1937. Czyli nic si? nie sta?o, wojna wojn?, a Rzesza Niemiecka ma istnie? dalej w swoich niezmienionych granicach. Poni?ej kilka filmikw ilustruj?cych t? tematyk?.

Dim lights Embed Embed this video on your site

Dim lights Embed Embed this video on your site

 
25 lutego 1932 - Hitler otrzyma? obywatelstwo niemieckie PDF Drukuj Email
sobota, 25 lutego 2012 08:02

25 lutego 1932 roku dzie? brzemienny w skutki dla historii Niemiec, ale i ca?ego ?wiata. Dzisiaj przypada osiemdziesi?ta rocznica nadania Adolfowi Hitlerowi niemieckiego obywatelstwa. To nie ?art jeden z najwi?kszych zbrodniarzy w historii ludzko?ci, ktry na czele nazistowskich Niemiec str?ci? ?wiat w przepa?? straszliwej wojny i osobi?cie jest odpowiedzialny za niewypowiedziane cierpienie i ?mier? kilkudziesi?ciu milionw ludzi, przez d?ugi czas nie posiada? nawet niemieckiego obywatelstwa. Hitler urodzi? si? w roku 1889 w Austrii, w Braunau am Inn i posiada? obywatelstwo austriackie. Zrzek? si? tego obywatelstwa w roku 1925 i przez kilka lat by? bezpa?stwowcem. Dzia?aj?c w nazistowskiej partii Niemiec NSDP i b?d?c jej wodzem nie by? nawet Niemcem. ?eby mc stara? si? o urz?dy pa?stwowe i kandydowa? w wyborach prezydenckich Hitler potrzebowa? obywatelstwa Niemiec. Aby u?atwi? mu drog? do osi?gni?cia tego celu jego partyjni przyjaciele mianowali go na kogo? w rodzaju doradcy w urz?dzie do spraw rolnictwa w Brunszwiku Regirungsrat im Landeskultur- und Vermessungsamt. Hitler od razu wzi?? urlop i praktycznie nigdy nie piastowa? tego urz?du, ale ta funkcja otworzy?a mu drog? do otrzymania obywatelstwa niemieckiego. Nast?pi?o to 25 lutego 1932 roku, a sam Hitler mia? powiedzie? na t? okoliczno?? Nie musicie mi gratulowa?, Niemcy powinny mi gratulowa?. Od tego momentu ju? nic nie sta?o na drodze politycznej kariery Hitlera ze wszystkimi tego tragicznymi konsekwencjami, nie tylko dla Niemiec, ale i dla ca?ej ludzko?ci.

 
M?odzi Niemcy i u?ywki PDF Drukuj Email
wtorek, 14 lutego 2012 19:14

Internetowy portal www.onet.pl zamie?ci? w dmiu wczorajszym artyku? pt: "M?ody Niemiec: mniej pali, mniej si? narkotyzuje, ale wci?? sporo pije" autorstwaBeatrix Beuthner i Andrzeja Pawlaka na temat korzystania z u?ywek przez m?odych Niemcw. Poni?ej zamiszczamy ca?y tekst.

Ostatni raport niemieckiej Federalnej Centrali ds. U?wiadamiania Zdrowotnego (BZgA) wskazuje, ?e niemiecka m?odzie? mniej pali, mniej si? narkotyzuje, ale wci?? sporo pije. Jest wi?c lepiej.

Federalna Centrala ds. U?wiadamiania Zdrowotnego (BZgA) przeprowadza co roku reprezentatywne badania na temat konsumpcji ?rodkw odurzaj?cych przez niemieck? m?odzie?. Najnowszy raport w tej sprawie za rok 2011 opiera si? na prbie 5000 m?odych ludzi w wieku od 12 do 25 lat, ktrzy odpowiedzieli na pytania dotycz?ce palenia papierosw i marihuany oraz konsumpcji napojw wyskokowych.

Dzi?kuj?, nie pal?!

Oglny wniosek z raportu jest pozytywny. Niemiecka m?odzie? mniej pali, mniej si? narkotyzuje, ale za to wci?? za du?o pije, cho? i tu daj? o sobie zna? zmiany. Peter Lang z BZgA najbardziej zadowolony jest z utrzymuj?cego si? nieprzerwanie trendu dotycz?cego palenia tytoniu.

- W grupie wiekowej od dwunastu do siedemnastu lat odsetek tych, ktrzy nigdy w ?yciu nie si?gn?li jeszcze po papierosa wzrs? od roku 2001 pocz?wszy z 40 do 71 procent - mwi. Rwnocze?nie spad?a oglna liczba m?odych palaczy. W roku 2001 pali?o 28 procent niemieckiej m?odzie?y, dzi? tylko 12 procent, ale te dane odnosz? si? do nastolatkw z podanej wy?ej grupy.

To samo odnosi si? rwnie? do palenia marihuany. Coraz mniej nastolatkw w wieku od 12 do 17 lat si?ga po jointa. Spadek mody na palenie Lang wyja?nia skuteczn? akcj? u?wiadamiaj?c? szkodliwe skutki tego na?ogu dla zdrowia prowadzon? konsekwentnie przez BZgA w internecie, za po?rednictwem broszur i ulotek rozdawanych m?odym ludziom za darmo oraz w szko?ach.

Drugim, rwnie wa?nym czynnikiem, jest w jego przekonaniu mno?enie zakazw palenia w miejscach publicznych, wysoka cena papierosw (paczka markowych papierosw kosztuje w Niemczech 5 euro) oraz utrudniony dost?p do nich w automatach, ktre obs?uguj? tylko tych, ktrzy p?ac? za nie kart? EC.

Nowy styl picia

W tej grupie wiekowej spo?ywa si? tak?e troch? mniej alkoholu ni? w latach ubieg?ych. Za to w?rd starszej m?odzie?y i m?odych doros?ych w wieku od 18 do 25 lat alkohol jest sta?ym dodatkiem do - w gruncie rzeczy - wszystkiego.

St?d te? oglny profil kampanii antyalkoholowej Federalnej Centrali ds. U?wiadamiania Zdrowotnego. Stara si? ona przekona? odbiorcw, ?e piwo niekoniecznie musi by? nieodzownym elementem meczu ogl?danego w telewizji, a g?wn? atrakcj? towarzyskiego party wcale nie musi by? alkohol w r?nych zreszt? odmianach.

Czytaj dalej
 
Ile kosztuje ?ycie w Niemczech? Gdzie najdro?ej? PDF Drukuj Email
sobota, 04 lutego 2012 13:09

Bardzo ciekawy test porwnawczy przeprowadzi? hamburski dziennik Hamburger Abendblatt wraz z o?mioma innymi niemieckimi gazetami codziennymi. W te?cie chodzi?o o porwnanie cen w r?nych niemieckich miastach, w takich dziedzinach jak: mieszkanie, jedzenie czy parkowanie. W te?cie porwnano ceny 17 us?ug i produktw w 9 miastach. Wynik: Hamburg z ilo?ci? pieni?dzy, jakie trzeba wyda? aby tutaj ?y?, znajduje si? w czo?wce, jednak s? miasta du?o dro?sze np. Monachium. I tak na przyk?ad wymiana opon w stolicy Bawarii kosztuje przeci?tnie 54 euro, natomiast w Hamburgu 29,95 euro, a w mie?cie ?redniej wielko?ci, Koblencji, mo?na ju? wymieni? opony tylko za 15 euro. Rwnie? w zakresie wysoko?ci czynszw stwierdzono du?e r?nice: sprawdzono ceny mieszka? o powierzchni 60 metrw kwadratowych. Ponownie na pierwszym miejscu znalaz?o si? Monachium z cen? wynosz?c? 660 euro, nast?pny jest Stuttgart 600 euro. W Hamburgu i w Berlinie za takie mieszkanie zap?aci? trzeba oko?o 500 euro. Najni?sze czynsze s? natomiast w Krefeld (Niederrhein) w tym mie?cie mo?na ju? pomieszka? za 340 euro miesi?cznie.

I chocia? te porwnania nie s? by? mo?e do ko?ca reprezentatywne, rzucaj? jednak troch? ?wiat?a na rzeczywiste koszty ?ycia i utrzymania, na przyk?ad: piwo 0,3 litra w knajpie na normalnym osiedlu, tutaj ponownie pierwsze miejsce zajmuje Monachium (wiadomo, stolica piwa) z przeci?tn? cen? w wysoko?ci 3,20 euro. W Berlinie zap?aci? trzeba za napj z piank? 2,10 a w Hamburgu 2 euro. Dla nas Polakw dobr? informacj? jest to, ?e najtaniej piwo wypi? mo?na we wschodnich Niemczech, gdzie wysup?a? trzeba ?rednio tylko 1,50. Miejsce parkingowe w Monachium przy dworcu centralnym kosztuje 3 euro za godzin?, w Hamburgu 2 euro, a w Krefeld tylko 1 euro. Za p? Wurstbrtchen u piekarza nale?y si? w Stuttgarcie 2,25, w Monachium 2,15, a w Hamburgu 1,40 euro.

Hamburger Abendblatt stawia pytanie jak to mo?liwe, ?e ceny w r?nych cz??ciach Niemiec s? tak r?ne? Gnter Hrmann, szef haburskiej centrali konsumenta (die Hamburger Verbraucherzentrale) uwa?a, ?e przyczyna le?y w wysoko?ci zarobkw ludzi w poszczeglnych regionach Niemiec. Dodaje jednak, ?e cz?st? przyczyn? jest rwnie? brak ?wiadomo?ci rzeczywistej warto?ci produktu i dodaje, i? wysokie ceny mo?na tylko wtedy osi?gn??, kiedy jest wystarczaj?co g?upich (wenn es gengend Doofe gibt) i chwali takie inicjatywy, ktre pozwalaj? na porwnanie cen w r?nych rejonach Niemiec, bo dzi?ki temu sprawa staje si? bardziej transparentna.

Ca?y artyku? w Hamburger Abendblatt, wydanie 4/5 lutego 2012 r.

 
Berlin, Berlin! Wir fahren nach Berlin! PDF Drukuj Email

Dim lights Embed Embed this video on your site

?rd?o www.youtube.com zamie?ci? movewithus

 
Znalezione w sieci. Eva Braun - tajemnice pani Hitler PDF Drukuj Email
niedziela, 15 stycznia 2012 20:44

Eva Braun - tajemnice pani Hitler. "Podziela?a przekonania Hitlera, dawa?a mu psychologiczne wsparcie, utwierdza?a go w urojeniach"

Eva Braun, towarzyszka ?ycia przywdcy nazistw, nie by?a kobiet? naiwn? ani pozbawion? wp?ywu na polityk?, jak przedstawiali j? dotychczas historycy - pisze Heike Goertemaker, autorka niedawno opublikowanej ksi??ki " Eva Braun - ?ycie z Hitlerem".Niemiecka historyk Heike Goertemaker kre?li portret Ewy Braun jako silnej kobiety, maj?cej wi?kszy wp?yw na decyzje polityczne Hitlera, ni? dotychczas zwyk?o si? uwa?a?. Autorka koryguje obraz Braun, jaki utrwali? si? przez dziesi?ciolecia w odbiorze opinii publicznej. Ju? Albert Speer mia? powiedzie?, ?e Ewa Braun b?dzie wielkim rozczarowaniem dla historykw, a w pami?tnikach okre?la? j? jako kobiet? nieszcz??liw?. Cytowa? te? Hitlera, wed?ug ktrego inteligentny m??czyzna powinien wybra? kobiet? g?upi? i prymitywn?. Ta drog? szli dot?d historycy, a Eva Braun zosta?a zaszufladkowana jako kobieta pozbawiona charakteru, ?atwowierna i pozbawiona ?wiadomo?ci, czym w istocie by? nazizm.

Czytaj dalej
 
PDF Drukuj Email
wtorek, 10 stycznia 2012 19:42

W rywalizacji o pierwsze miejsce w ?wiatowej bran?y samochodowej Volkswagen pozostawi? za sob? japo?skiego rywala Toyot? i bierze teraz na cel prymusa w tej kategorii General Motors. Koncert z Wolfsburga (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley) zdo?a? sprzeda? w ubieg?ym roku 8,156 miliona pojazdw oko?o miliona wi?cej ni? w roku ubieg?ym. Takimi informacjami podzieli? si? szef koncernu Martin Winterkorn w Detroit przed rozpocz?ciem pierwszychw tym rokudu?ych targw samochodowych. W konkurencji najwi?kszych producentw aut w klasie Premium rywalizuj? ze sob? Mercedes, BMW oraz Audi. Audi w sprzeda?y oglno?wiatowej po raz pierwszy prze?cign?? Mercedesa w ilo?ci sprzedanych samochodw. ?wiatowym liderem w tej klasie jest BMW.

 
W Niemczech rodzi si? ma?o dzieci PDF Drukuj Email
niedziela, 08 stycznia 2012 15:19

Jak informuje Federalny Urz?d Statystyczny (Statistisches Bundesamt), Niemcy s? jedynym krajem w skali ?wiatowej, w ktrym ju? od prawie 40 lat poziom narodzin dzieci le?y na bardzo niskim poziomie i wynosi statystycznie 1,4 dziecka na jedn? kobiet?. Takie dane wyp?ywaj? z broszury Narodziny w Niemczech (Geburten In Deutschland) wydanej przez Federalny Urz?d Statystyczny w Wiesbaden. Republika Federalna by?a ju? na pocz?tku lat siedemdziesi?tych ubieg?ego wieku krajem z najni?szym poziomem narodzin dzieci w Europie. W roku 1977 liczba narodzin po raz pierwszy spad?a do poziomu 1,4 dziecka na jedn? kobiet?, natomiast w roku 2009 by?o to ju? tylko 1,36.

Wed?ug tabeli porwnawczej, w ktrej uj?to 15 krajw Unii Europejskiej, Niemcy zajmuj? przedostatnie miejsce. Tylko W?gry maj? ni?sz? pozycj? z liczb? urodzin 1,32 dziecka na jedn? kobiet?. Najwy?sze miejsce zajmuje Irlandia (2,07), dalej Francja (1,99) oraz Szwecja i Wielka Brytania (1,94). Wed?ug danych Federalnego Urz?du Statystycznego w roku 2011 urodzi?o si? w Niemczech 678000 dzieci. Liczba ta by?a o 1,9 % wy?sza ni? w roku 2010. Natomiast w roku 2009 urodzi?o si? najmniej dzieci po drugiej wojnie ?wiatowej. Najwy?sza liczba urodzonych dzieci w Niemczech zosta?a osi?gni?ta w roku 1964, podczas tak zwanego Baby-Boom. Urodzi?o si? w tym rokuoko?o 1,4 miliona dzieci, prawie dwa razy wi?cej ni? w roku 2010.

 
PDF Drukuj Email
środa, 16 listopada 2011 11:35

Portal www.niezalezna.pl informuje - 100 tys. firm zarejestrowali ju? Polacy w Niemczech. Ponad 95 proc. z nich to jednoosobowa dzia?alno?? gospodarcza. W samym Berlinie jest ju? 8 tys. firm prowadzonych przez rodakw - podaje "Dziennik Gazeta Prawna".

Oznacza to, ?e Polacy utworzyli trzy razy wi?cej firm ni? Turcy, ktrzy do niedawna uchodzili za najbardziej przedsi?biorcz? mniejszo?? za Odr? -wynika z danych, jakie DGP uzyska? z Polskiej Ambasady w Berlinie, Polsko-Niemieckiej Izby Przemys?owo-Handlowej i Konsulatu Generalnego w Kolonii.

Najwi?cej przedsi?biorstw jest w bran?y budowlano-remontowej, ale coraz wi?cej Polakw zak?ada firmy handlowe, gastronomiczne, kosmetyczno-fryzjerskie i specjalizuj?ce si? w opiece nad starszym. Pojawiaj? si? sp?ki informatyczne, elektroniczne, graficzne, a tak?e zajmuj?ce si? kreacj? sztuki. - pisze "DGP".

Wszytko to dzi?ki prostej i taniej procedurze rejestracyjnej.Formalno?ci mo?na za?atwi? tu w jeden dzie?, w jednym urz?dzie. Nie jest te? wymagany ?aden kapita?.

Na dodatek specjalnie dla polskich przedsi?biorcw Niemy uruchomili Instytut Kredytowy, w ktrym w?a?ciciele mikrofirm mog? ubiega? si? o kredyt w wysoko?ci 5 tys. euro. - pisze dziennik.

czytaj artyku? na portalu niezalezna.pl klknij tutaj

 
Ile kosztuje rzut kuflem piwa PDF Drukuj Email
środa, 13 lipca 2011 00:00

To by? chyba najwi?kszy skandal ubieg?ego sezonu Bundesligi. Teraz ju? wiadomo ile b?dzie kosztowa? s?ynny wyczyn jednego z kibicw na stadionie St. Pauli w Hamburgu. Kibic w wykona? rzut kuflem piwa w s?dziego liniowego. Wyczyn ten b?dzie kosztowa? klub pi?karski z Hamburga 400000 euro poinformowa? wiceprezes klubu Bernd-Georg Spies. Zawodnicy hamburskiego St. Pauli musz? rozegra? pierwszy mecz nowego sezonu II ligi, ktrego maj? by? gospodarzami, nie w Hamburgu, ale w Lubece.

 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3

Wiadomo?ci z Niemiec

Web Analytics

Clicky


ProLink


autosurf, polski autosurf, darmowa promocja, darmowa reklama